5 § Internationella köp

Köplagen är inte tillämplig vid internationella köp

5 § Lagen gäller inte i fall då lagen (1987:822) om internationella köp är tillämplig.

Lagkommentar

I förevarande paragraf görs undantag från köplagens tillämpningsområde för så kallade internationella köp. Här avses sådana köp som enligt lagen om internationella köp omfattas av den internationella köplagen eller United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (vanligen förkortad CISG eller Wienkonventionen).

Den internationella köplagen (CISG) innehåller utförliga bestämmelser om vilka internationella köp den skall tillämpas på. Enligt huvudregeln är konventionen tillämplig på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater (artikel 1). Undantag görs för bland annat för konsumentköp enligt konventionens definition (artikel 2). Distinktionen mellan köp och tjänst vid tillverkningsavtal görs enligt principer som liknar dem som gäller enligt köplagen (artikel 3). Den internationella köplagen är dispositiv i så måtto att parterna kan komma överens om att den inte skall tillämpas och dessutom som huvudregel kan avvika från eller ändra verkan av vilken som helst av konventionens bestämmelser (artikel 6).

Lagen om internationella köp tillämpas, enligt sin 2 §, inte om både säljaren och köparen har sina affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en part har mer än ett affärsställe, ska det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något affärsställe, ska avseende fästas vid partens hemvist.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.