4 § Konsumentköp

Köplagen är inte tillämplig vid konsumentköp

 ”4 § Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig.”

 

Lagkommentar

I förevarande paragraf görs ett undantag från köplagens tillämplighet som i grunden kan sägas ha med parterna i köpeavtalet att göra. Här stadgas att lagen inte gäller när konsumentköplagen är tillämplig, dvs vid konsumentköp.

Konsumentköplagen gäller enligt sitt portalstadgande köp, och liksom köplagen i tillämpliga delar även byte, av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Det kan noteras att begreppet ”lösa saker” är snävare en köplagens begrepp ”lös egendom”.

Konsumentköplagen gäller även om säljaren inte är en näringsidkare, ifall köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.