3 § Avtalsfrihet

Avtalsfrihet. Köplagens dispositiva karaktär; undantag genom avtal och kvalificerad individuell utfyllning

3 § Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

 

Lagkommentar

Köplagens tredje paragraf fastslår den grundläggande principen att avtalsfrihet råder i de frågor som lagen reglerar. Man brukar också säga att lagen är dispositiv eller har en dispositiv karaktär. Parterna kan tillsammans genom avtal disponera över avtalsinnehållet i vid mening på sätt som avviker från vad som följer av lagens stadganden.

När den aktuella paragrafen talar om vad som följer av avtalet får detta tolkas i överensstämmelse med en lång tradition i den svenska rättsordningen, där motsvarande begrepp brukat uttryckas med orden ”anses avtalat”. Det innebär att uttrycket får uppfattas som avseende inte bara vad parterna faktiskt har bestämt genom sitt avtal. Man brukar här tala om det genom ”tolkning” fastställda avtalsinnehållet.

Uttrycket ”följer av avtalet” omfattar inte bara parternas avtalsfrihet, i betydelsen av deras rätt att ”avtala i strid med lagen”. Det får även antas omfatta vad som i övrigt nödvändigtvis måste gäller mellan parterna i stället för lagens bestämmelser, i de fall då dessa helt enkelt inte passar. Vissa av lagens bestämmelser öppnar uttryckligen upp för denna typ av undantag, genom att hänvisa till vad som följer av avtalet eller av omständigheter etc, men även om ingen sådan hänvisning finns öppnar förevarande den paragrafen upp för sådana nödvändiga undantag.

Det är här fråga om en form av utfyllning av avtal, dvs en komplettering av avtalet i frågor som parterna inte har avtalat någonting om. Eftersom utfyllningen inte grundar sig på någon utfyllande rättsregel (utöver 3 § köplagen) är det också fråga om det undantagsfall av utfyllning som brukar kallas individuell utfyllning.

Eftersom utfyllningen i det aktuella fallet har prioritet före lagens regler kallar jag denna form av utfyllning kvalificerad. Jag brukar därför tala om kvalificerad individuell utfyllning med avseende på tillämpningen av denna regel i fall då parterna inte avtalat med avvikelse från lagens regler.

När det vidare talas om praxis som har utbildats mellan parterna, är det också fråga om en form av individuell utfyllning, vilken grundar sig på vad parterna avtalat eller i vart fall tillämpat mellan sig i tidigare avtal som de har ingått.

Detsamma gäller i fråga om ”handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna”. Ett handelsbruk är en sedvänja inom handeln.

Frågan om den närmare innebörden av köplagens dispositiva karaktär är en mycket komplicerad fråga, som behandlas mer ingående i boken ”Köprätt enligt 1990 års köplag”.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.