9 § Avlämnandetiden

Tiden för avlämnandet (avlämnandetiden)

9 § Skall varan inte avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och följer tiden för avlämnandet inte heller annars av avtalet, skall varan avlämnas inom skälig tid från köpet.

Skall varan avlämnas inom en viss tidrymd och framgår det inte av omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren.

Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall han i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig för avhämtning.

 

Lagkommentar

Den aktuella paragrafen behandlar innebörden i tidsmässigt hänseende av säljarens förpliktelse att avlämna varan (avlämnandetiden). När skall alltså säljaren ha avlämnat varan för att ha fullgjort sina skyldigheter under köpeavtalet på korrekt sätt?

I paragrafens första stycke fastslås den allmänna dispositiva huvudregeln om avlämnandetiden. Denna är varan skall avlämnas inom skälig tid från köpet. Som en förutsättning för att denna regel skall bli tillämplig anges i lagen att varan inte skall avlämnas efter anfordran eller utan uppskov och att tiden för avlämnandet inte heller annars följer av avtalet. Stadgandet i köplagens 3 § gäller naturligtvis även i detta fall. Det innebär att undantag även kan följa av partsbruk eller handelsbruk eller annan sedvänja.

I resten av paragrafen ger två tolkningsregler för fall då parterna visserligen har avtalat om avlämnandetiden, men det villkor som de använt är i oklart eller ofullständigt.

I andra stycket stadgas att om varan skall avlämnas inom en viss tidrymd och det inte framgår av omständigheterna att det ankommer på köparen att bestämma tidpunkten för avlämnandet, skall denna bestämmas av säljaren. Det innebär att en avtalsbestämmelse som anger en tidsrymd för fullgörelsen vid tvekan antas ha uppställts i säljarens intresse. Om köparen vill vara den som bestämmer när under tidsrymden säljaren skall leverera varan, bör han alltså se till att ta in detta i avtalet.

Naturligtvis gäller även här stadgandet i köplagens 3 §, varför undantag kan följa även av avtalet, av partsbruk eller av handelsbruk eller annan sedvänja.

Om säljaren vid hämtningsköp skall bestämma avlämnandetiden, har han, enligt tredje stycket, att i tid underrätta köparen om när varan finns tillgänglig för avhämtning.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.