8 § Transportköp

Säljarens skyldigheter vid transportköp

8 § Skall säljaren ordna transporten av varan, skall han ingå avtal om transporten till bestämmelseorten med lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för en sådan transport.

 

Lagkommentar

I förevarande paragraf preciseras de skyldigheter som, om inte annat följer av avtalet etc, skall åvila säljaren för det fallet att han åtagit sig att ordna transporten av varan. Sådana köp kallas transportköp. Säljaren har då att ingå avtal om transporten till bestämmelseorten med lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för en sådan transport.

Vid en successiv transport har säljaren att träffa avtal rörande alla enskilda avsnitt av transporten till den avtalsenliga bestämmelseorten. Försummar säljaren dessa skyldigheter torde han kunna drabbas av skadeståndsansvar eller andra påföljder enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.