7 § Transportköp

Transportköp

7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

Har varan sålts ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad” med angivande av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till denna ort.

Lagkommentar

När varan skall transporteras från säljaren till köparen (så kallat transportköp) kan man tänka sig att den för köpets fullgörande så viktiga avlämnandetidpunkten fastställs på olika sätt; när säljaren lämnar ifrån sig varan för transport, när köparen mottar varan eller någon gång under själva transporten.

Ofta har parterna träffat avtal om när avlämnandet skall anses ha ägt rum. I så fall gäller avtalet enligt 3 §. Vad som skall gälla kan också, enligt samma stadgande, följa av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja. I övriga fall gäller köplagens dispositiva bestämmelser.

Köplagen skiljer i sin 8 § mellan två huvudsakliga situationer; den där säljaren har ansvaret för transporten och den där transporten ombesörjs av en från säljaren fristående transportör och köparen har detta ansvar.

I paragrafens första stycke regleras den situationen att säljaren har ansvaret för transporten. Detta ansvar åligger säljaren om skall varan transporteras från säljaren till köparen inom en och samma ort. Säljaren kan dock inte komma undan sitt ansvar genom att i stället anlita någon att fullgöra transporten. Därför stadgar lagen att detsamma gäller om transporten sker eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor. Vid dessa transportköp äger avlämnandet rum när varan överlämnas till köparen.

I andra stycket regleras övriga fall då varan skall transporteras till köparen. I dessa fall sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten av varan från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker dock avlämnandet först när varan överlämnas till köparen.

I tredje stycke har intagits en tolkningsregel om vad som gälla beträffande avlämnande tidpunkten när varan har sålts ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad” med angivande av en viss ort. I sådant fall anses varan, om inte annat enligt 3 § följer av avtalet etc, inte avlämnad förrän den har kommit fram till denna ort.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: