10 § Rätt att hålla inne varan

Säljarens rätt att hålla inne varan (detentionsrätt)

10 § Har säljaren inte gett kredit eller anstånd med betalningen, är han inte skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av dokument eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän betalning sker.

Skall säljaren sända varan från den ort där den skall avlämnas, får han inte med stöd av första stycket underlåta att avsända den. Han får dock hindra att varan eller dokument avseende varan lämnas ut till köparen innan betalning sker.

 

Allmänt om säljarens rätt att hålla inne varan vid kredit eller betalningsanstånd

I köprätten finns en grundläggande princip om den inbördes avhängigheten mellan parternas prestationer, den så kallade Zug-um-Zugprincipen. Av denna följer att, om inte annat följer av avtalet etc, ingen av parterna är skyldig att fullgöra avtalet förrän den andra fullgör sin prestation. I den aktuella paragrafens regleras den rätt för säljaren att hålla inne varan som följer av denna princip.

Den grundläggande principen, att säljaren inte är skyldig att lämna ut varan eller, genom överlåtelse av dokument eller på annat sätt, frånhända sig förfoganderätten över den förrän betalning sker, har lagfästs i paragrafens första stycke. Här påpekas särskilt att detta inte gäller om säljaren gett kredit eller anstånd med betalningen, vilket ju i så fall innebär att han har lovat att lämna ut varan innan betalning sker. Det är också tänkbart att undantag från säljarens rätt att hålla inne varan även i annat fall kan följa av avtalet eller av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja enligt köplagens 3 §.

I andra stycket finns en särskilt regel som begränsar innebörden av säljarens rätt att hålla inne varan för det fallet att säljaren skall sända varan från den ort där den skall avlämnas. I detta fall får han inte med stöd av första stycket underlåta att avsända varan. I stället får han hindra att varan eller dokument avseende varan lämnas ut till köparen innan betalning sker.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.