15 § Transport

Varor under transport

15 § Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst köparen om det.

 

Allmänt om riskens övergång för varor under transport

I förevarande paragraf, första meningen, regleras riskens övergång när köpet avser en vara som när köpet ingås befinner sig under transport. För varor under transport är den dispositiva huvudregeln att risken går över från säljaren till köparen vid köpet.

Undantag görs uttryckligen i lagtexten för det fallet att det framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat transportdokumentet. Naturligtvis kan det även framgå av omständigheterna att köparen åtagit sig att bära risken från en annan tidpunkt. Dessutom gäller  fortfarande 3 §, av vilken följer att tidpunkten för riskens övergång även för varor under transport kan bli att bestämma på annat sätt i enlighet med vad som följer av avtalet, av partsbruk eller av handelsbruk eller annan sedvänja.

I paragrafens andra mening stadgas att säljaren alltid bär risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst köparen om det. Ordet ”alltid” i denna paragraf bör möjligen läsas med en viss skepsis. Lagen är nämligen dispositiv och det är därför inte denna lagregel som har sista ordet i frågan ifall annat skulle följa av avtalet eller av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja (jfr 3 §).

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.