14 § Riskens övergång forts.

Ytterligare en förutsättning för riskens övergång

14 § Risken går aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen.

 

Allmänt om riskens övergång

I förevarande paragraf uppställs ytterligare en förutsättning för riskens övergång från säljaren till köparen. Av lagen framgår att denna förutsättning är nödvändig; dvs risken kan aldrig gå över från säljaren till köparen om den inte är  uppfyllt.

Det krav som här uppställs är att det på något sätt måste ha gjorts klart att varan är avsedd för köparen. Denna förutsättning och dess nödvändighet har att göra med vad risken enligt 12 § avser. För att man skall kunna veta om en för köparen avsedd vara har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskats måste man veta vilken vara det handlar om.

Det mest typiska sätt på vilket en vara individualiseras som avsedd för köparen, är naturligtvis att säljaren faktisk levererar en viss vara till köparen. Lagen nämner i stället andra metoder, som blir aktuella framför allt i de fall då riskens övergång inträffar medan varan ännu finns kvar hos säljaren.

De exempel som lagen nämner är märkning och anteckning i transportdokument. Det framhålls dock att det även på annat sätt kan göras klart att varan är avsedd för köparen.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.