13 § Riskens övergång

Riskens övergång

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §.

Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning.

 

Allmänt om riskens övergång

Den aktuella paragrafen reglerar frågan vad som erfordras för att risken för varan, sådan den definierats i 12 §, skall gå över från säljaren till köparen.

Huvudregeln är, enligt paragrafens första stycket, att riskens övergång inträffar när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §. Här hänvisas således till vad som har avtalats och till lagens dispositiva regler om när varans avlämnande skall anses ha ägt rum.

Bestämmelsen är möjligen inte helt uttömmande. Undantagsvis torde det även i andra fall i enlighet med 3 § kunna följa av avtalet eller av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja att avlämnandet skall anses äga rum vid en annan tidpunkt än den som anges i köplagens dispositiva bestämmelser.

I paragrafens andra stycke regleras den situationen att avlämnandet inte sker på den tid då det skulle ha skett. Om förseningen beror på säljaren är det naturligt att riskens övergång till köparen inte inträffar förrän avlämnandet faktiskt har ägt rum, låt vara senare än bort ske.

Här regleras i stället den situationen att varan inte avlämnas i rätt tid och det beror på köparen eller på något förhållande på köparens sida. För detta fall föreskriver lagen att risken går över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

I tredje stycket regleras den speciella situationen att köparen skall hämta varan på en annan plats än hos säljaren. För detta fall stadgas att riskens övergång inträffar när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.