12 § Vad är ”risken”?

Vad risken innebär

12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

 

Allmänt om vad risken innebär

Med ”risken” för varan – eller som det förre hette, ”faran” – avses risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskar. Begreppet ”risken” har främst avseende på vad som brukar kallas för olyckshändelser.

Den förevarande paragrafen tar sin utgångspunkt i köparens rättsposition och anger således vad det innebär att köparen i angivna hänseenden står risken för varan. Köparen är då skyldig att betala för varan trots att den drabbats av någon av de olyckshändelser som räknas upp i paragrafen. Av att köparen måste betala framgår indirekt att inget kontraktsbrott, till exempel i form av dröjsmål eller fel, föreligger på säljarens sida. Köparen kan alltså inte göra gällande påföljder av avtalsbrott.

Innebörden av att säljaren – i stället för köparen – bär risken för varan framgår inte av denna paragraf utan av bestämmelserna om säljarens avtalsbrott och påföljderna av detta.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.