44 § Successiv leverans

Hävning vid successiv leverans

44 § Skall avlämnande ske efter hand och är någon delleverans försenad eller felaktig, får köparen häva köpet i fråga om denna enligt de bestämmelser som i övrigt gäller för hävning.

Om dröjsmålet eller felet ger anledning att anta att ett avtalsbrott som ger rätt till hävning kommer att inträffa beträffande någon senare delleverans, får köparen på denna grund häva köpet i fråga om en sådan senare leverans, om det sker inom skälig tid.

Häver köparen i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

 

Kommentarer

Paragrafen behandlar fel och dröjsmål vid så kallad successiv leverans eller i sådana fall där avlämnandet av varan skall ske efter hand, genom flera delleveranser.

I första stycket behandlas det fallet att en enstaka delleverans är försenad eller felaktig. Köparen får då häva köpet i fråga om denna delleverans enligt de vanliga hävningsreglerna.

De enskilda delleveranserna betraktas alltså här som om de vore flera självständiga köp och hävningsförutsättningarna bedöms i förhållande till den aktuella delleveransen och inte till köpet i dess helhet.

Andra stycket behandlar anteciperat dröjsmål och fel vid successiv leverans. Ger ett inträffat dröjsmål eller fel köparen anledning att anta att ett avtalsbrott, som ger rätt till hävning, kommer att inträffa beträffande någon senare delleverans, får han häva köpet i fråga om en sådan senare leverans. Det måste dock ske inom skälig tid.

Det avtalsbrott som redan inträffat behöver inte ge hävningsrätt och om det skulle ge hävningsrätt behöver köparen inte ha hävt i denna del. Det förväntade avtalsbrottet behöver inte heller vara av samma karaktär som det redan inträffade.

Har inget avtalsbrott inträffat när det blir anledning att förvänta ett sådant, kan i stället de mer restriktiva reglerna om befarat avtalsbrott i 61-62 §§ aktualiseras.

I tredje stycket behandlas den situationen att en köpare som häver i fråga om en delleverans vid successiv leverans samtidigt vill häva även beträffande andra tidigare eller senare delleveranser. Det får han då göra,  om han på grund av sammanhanget mellan de olika delleveranserna skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.