42 § Detentionsrätt

Rätt att hålla inne betalningen (detentionsrätt)

42 § Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf stadgas om köparens detentionsrätt, eller rätt att hålla inne sin egen prestation i avvaktan på att motparten skall fullgöra sin prestation, vid säljarens avtalsbrott. En förutsättning för att en detentionsrätt skall föreligga är i detta sammanhang att köparen har ett krav mot säljaren på grund av dennes dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig. Han får då hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

Genom sin detentionsrätt får köparen inte bara en möjlighet att säkerställa sitt krav mot säljaren. Han får även ett påtryckningsmedel för att förmå säljaren att vidta rättelse samt ett medel för att göra rätten till prisavdrag eller hävning effektiv om så ej sker.

Något dröjsmål uppkommer inte för köparen och säljaren äger inte göra gällande dröjsmålspåföljder enligt köplagen eller kräva dröjsmålsränta. Har dock köparen hållit inne betalning utan fog eller innehållit ett för stort belopp, kan säljaren göra dröjsmålspåföljder gällande.

Har köparen hävningsrätt får han med stöd av sin detentionsrätt hålla inne hela betalningen. I annat fall får han hålla inne belopp motsvarande det prisavdrag eller skadestånd han har rätt till.

Har köparen hållit inne ett belopp, får han fortsätta att hålla det inne endast i den mån han fortfarande har ett utestående anspråk mot säljaren på grund av kontraktsbrottet.  

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: