41 § Rättsligt fel

Påföljder vid rättsligt fel

41 § Om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande rätt i den (rättsligt fel) och det inte följer av avtalet att köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt medför, gäller bestämmelserna om reklamation i 32 § första stycket och 33 §, om avhjälpande och omleverans i 34-36 §§, om prisavdrag och hävning i 37-39 §§, om skadestånd i 40 § samt om köparens rätt att hålla inne betalningen i 42 §.

Köparen har alltid rätt till ersättning för den skada han lider genom ett rättsligt fel som förelåg vid köpet, om han varken kände till eller borde ha känt till felet.

Påföljder av rättsligt fel får även göras gällande, om tredje man påstår att han har en sådan rätt som avses i första stycket och det finns sannolika skäl för påståendet.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen behandlar vad som traditionellt kallats rättsliga fel och anger vilka av köplagens paragrafer om fel i varan som är tillämpliga på sådana fel.

Paragrafens första stycke inleds med en definition av vad som är ett rättsligt fel. Ett sådant föreligger om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller annan liknande rätt i den.

Rätten att göra gällande påföljder på grund av ett rättsligt fel är också beroende av att det inte följer av avtalet att köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt medför. En smidigare terminologi hade kanske varit att inte tala om rättsligt fel för detta fall, eftersom varan då inte avviker ifrån vad som följer av avtalet.

Vidare anges i förevarande lagrum följande beträffande vilka av köplagens felregler som är tillämpliga vid rättsligt fel:

I fråga om reklamation gäller bestämmelserna i 32 § första stycket och 33 §. Här gäller således inte preskriptionstiden om två år i 32 § andra stycket.

Vidare gäller de vanliga felreglerna nedan angivna hänseenden:

I fråga om avhjälpande och omleverans gäller bestämmelserna i 34-36 §§

I fråga om prisavdrag och hävning gäller bestämmelserna i 37-39 §§.

I fråga om skadestånd gäller bestämmelserna i 40 §.

I fråga om köparens rätt att hålla inne betalningen gäller bestämmelserna i 42 §.

I den förevarande paragrafens andra stycke stadgas ytterligare en avvikelse från köplagens vanliga regler. Köparen har alltid rätt till ersättning för den skada han lider genom ett rättsligt fel som förelåg vid köpet, om han varken kände till eller borde ha känt till felet.

I paragrafens tredje stycke görs en viss extension av begreppet rättsligt fel. Här stadgas nämligen att påföljder av rättsligt fel får göras gällande även om tredje man påstår att han har en sådan rätt som avses i första stycket och det finns sannolika skäl för påståendet.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.