39 § Hävning

Köparens rätt rätt till hävning av köpet på grund av fel

39 § Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Kommentarer

I förevarande paragraf regleras köparens rätt att häva köpet, inklusive köparens reklamationsplikt vid hävning.

I första stycket stadgas i överensstämmelse med den traditionella huvudregeln i svensk rätt, att köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Beträffande den närmare innebörden av väsentlighetsrekvisitet och synbarhetsrekvisitet hänvisas till kommentaren till 25 §.

I paragrafens andra stycke stadgas om köparens reklamationsplikt i samband med hävning. För att köparen skall få utnyttja sin hävningsrätt krävs det att han meddelar säljaren att han utnyttjar sin rätt till hävning av köpet. Denna reklamation måste ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, .

Kravet på reklamation bortfallet i vanlig ordning om säljaren har varit illojalt genom att handla grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: