38 § Prisavdrag

Beräkningen av köparens prisavdrag

38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf ges en koncis formel för hur prisavdraget skall beräknas, när köparen kräver ett sådant. Formeln innebär att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset skall svara mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Med andra ord skall prisavdraget utgå med samma procent av priset som varans värdeförlust på grund av felet utgör av varans totala värde i avtalsenligt skick. Det innebär att om varan sålts för ett pris som understiger dess värde, kommer prisavdraget inte att kompensera köparen för värdeskillnaden. Om priset däremot överstiger varans värde, kommer prisavdraget att överskrida värdeskillnaden.

Värderingen av varan skall vid denna beräkning hänföra sig till tidpunkten för avlämnandet, vilket ju också enligt 21 § är den för bedömningen av om varan är behäftad med fel avgörande tidpunkten.

Tidpunkten kan här vara av betydelse, eftersom prisutvecklingen på varor behäftade med fel inte behöver följa prisutvecklingen på felfria varor.

Prisavdrag kan ibland vara svårt att beräkna helt enkelt därför att varans värde med och/eller utan felet är svårt att bestämma. I sådana fall kan det inträffa att prisavdraget av en domstol schablonmässigt uppskattas till kostnaden för att avhjälpa felet, fastän detta egentligen strider mot principerna för prisavdragets beräkning.

Ett prisavdrag är inte ett skadestånd, utan har faktiskt större likheter med en partiell hävning. Man kan nämligen se saken så att säljarens prestation inte är till fullo fullgjord och att köparen häver beträffande den del som inte fullgjorts. Som en konsekvens härav får han tillbaka den del av priset som belöper på denna del.

Prisavdrag kan av utländska aktörer ibland betraktas som en något udda påföljd, vilket kan leda till att rätten till prisavdrag avtalas bort.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.