36 § Säljarens avhjälpande

Säljarens rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans

36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

 

Kommentarer

När köplagen valt att prioritera lösningarna med avhjälpande eller omleverans inom ramen för ett bestående avtalsförhållande framför hävning och skadestånd är detta inte endast till fördel för köparen, med hänsyn till dennes intresse av avtalsenlig fullgörelse.

Detta ligger också i säljarens intresse med hänsyn till att denne ofta önskar undvika mer ingripande påföljder, som kan leda till att hans affär går om intet och att han dessutom tvingas betala skadestånd.

Därför stadgas i första stycket av förevarande paragraf om en rätt för säljaren att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Denna rätt har säljaren även om köparen inte kräver det.

En förutsättning för att säljaren skall få utnyttja sin rätt att avhjälpa felet eller företag omleverans är dock att det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.

Av det anförda framgår att säljaren har en rätt att företa avhjälpande eller omleverans. Av denna rätt följer att köparen normalt inte själv kan avhjälpa felet eller göra ett ersättningsköp, utan att först bereda säljaren möjlighet att göra det. I andra stycket av förevarande paragraf stadgas emellertid att säljaren inte får åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.