34 § Avhjälpande och omleverans

Köparens rätt att kräva avhjälpande eller omleverans vid fel

34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren företa omleverans enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

 

Kommentarer

Den aktuella paragrafen behandlar köparens rätt att göra gällande felpåföljderna avhjälpande och omleverans vid fel. Dessa påföljder kännetecknas av att de företas till fullgörelse av avtalet – eller om man så vill avhjälpande av kontraktsbrottet – inom ramen för ett bestående avtalsförhållande. Köparen försätts alltså i samma situation som om varan varit felfri, genom att felet i varan avhjälps eller att säljaren i stället för den felaktiga varan levererar en felfri vara.

Köplagens huvudregel är att fel skall avhjälpas och ingångna köpeavtal således bestå även efter kontraktsbrott. Denna rättsposition står i bjärt konstrast till det läge som antogs råda vid tillkomsten av den äldre köplagen 1905. Vid den tiden antogs det i stället att varje kontraktsbrott gav borgenären rätt att häva köpet.

Rätten till avhjälpande regleras i paragrafens första stycke. Här tillerkänns köparen en principiell rätt att kräva avhjälpande av varje fel, utan att felet behöver vara av någon särskilt kvalificerad karaktär. Säljaren blir då skyldig att avhjälpa felet utan kostnad för köparen.

Två undantag stadgas dock till skydd för säljaren. En förutsättning för köparens rätt att kräva avhjälpande av ett fel är således att avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Dessutom får självaren välja att i stället för att avhjälpa felet företa omleverans enligt 36 §.

Köparens rätt att kräva omleverans regleras i paragrafens andra stycke. Denna rätt är inte på samma sätt som rätten att kräva avhjälpande oberoende av kontraktsbrottets karaktär. Köparen kan endast kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Här gäller alltså i princip samma väsentlighetskrav som brukar gälla för hävning.

Dessutom stadgas två undantag från rätten att kräva omleverans. För det första har köparen inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Härmed avses att det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller att fullgörelsen (här avhjälpandet) skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet

För det andra gäller undantag från rätten att kräva omleverans för det fallet att varan inte kan ersättas av någon annan vara. Denna undantagsregel är tillämplig när det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.

Avhjälpande skall i regel göras av säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet i detta hänseende, har köparen, enligt tredje stycket, rätt att i stället kräva ersättning av säljaren för sina försvarliga kostnader för att avhjälpa felet.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.