32 § Reklamation

Köparens plikt att meddela köparen om fel (reklamation)

32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

 

Kommentarer

En köpare som vill göra gällande att en avlämnad vara enligt hans uppfattning är behäftad med fel, har naturligen att underrätta säljaren om felet (reklamation). I förevarande paragraf stadgas om de krav som gäller för en sådan reklamation.

Om köparen inte reklamerar ett fel inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet förlorar han enligt paragrafens första stycke rätten att åberopa felet.

Den reklamation som här erfordras är en så kallad neutral reklamation, dvs ett meddelande om att varan är behäftad med fel som köparen vill åberopa. Köparen kan välja att vänta med att ange vilka påföljder han vill göra gällande. De särskilda tidsfrister som gäller beträffande reklamation om påföljder regleras i 35 § (omleverans) respektive 39 § (hävning).

I andra stycket finns en preskriptionsregel som avskär köparens möjligheter att göra gällande ett fel, ifall hans reklamation kommer alldeles för sent. Den relevanta tidrymden är två år och räknas från det att köparen har tagit emot varan.

Lagen erinrar här särskilt om att annat följa av en garanti eller liknande utfästelse. Naturligtvis gäller avtalets bestämmelse alltid i enlighet med 3 § före köplagens bestämmelser. Annorlunda regler kan också undantagsvis i enlighet med nämnda stadgande följa av avtalet i övrigt, av partsbruk eller av handelsbruk eller annan sedvänja.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.