31 § Undersökningsplikt

Undersökning av varan efter avlämnandet (köparens undersökningsplikt)

31 § När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed.

Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet, får köparen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram.

Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.

 

Kommentarer

Den aktuella paragrafen behandlar köparens undersökningsplikt i samband med mottagandet av varan. Enligt köplagen har inte köparen någon generell plikt att undersöka varan i samband med köpet (se närmare 20 §). I stället fokuserar lagen på köparens undersökningsplikt i samband med avlämnandet.

Eftersom köparens reklamationsplikt enligt 32 § är kopplad till den tidpunkt då köparen märkt eller bort märka felet, vilket ofta torde vara i samband med hans undersökning efter mottagandet, har köparens undersökningsplikt stor betydelse för köparens möjligheter att göra gällande felpåföljder.

Köparens undersökning skall enligt huvudregeln i första stycket ske  så snart omständigheterna medger efter att varan har avlämnats. Undersökningen skall ske i enlighet med god affärssed. 

I andra-tredje stycket finns vissa undantagsregler som hanterar köparens möjlighet att fullgöra sin undersökningsplikt med avseende på varor som skall transporteras till köparen.

I andra stycket behandlas den situationen att det framgår att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet. I detta fall får köparen naturligen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram. Så kan bli fallet om varan är att anse som avlämnad redan i och med att säljaren lämnat den till en självständig fraktförare enligt 7 § andra stycket.

I tredje stycket behandlas en något annorlunda situation, där köparen ändrat bestämmelseorten för en vara under transport eller sänt den vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den. I dessa fall får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten. En förutsättning för att så skall få ske är dock att säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.