30 § Påföljder av fel

Påföljder vid fel i varan

Påföljderna

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31-40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf anges de påföljder som köparen enligt 31-40 och 42 §§ är berättigad att göra gällande om varan är behäftad med fel. Undantag görs här, liksom vid dröjsmål, för det fallet att felet beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Terminologiskt föreligger dock ett fel även i detta fall.

De närmare förutsättningarna för att ett fel skall föreligga behandlas i lagens 17-21 §§.

De tillgängliga påföljderna och de paragrafer där de närmare förutsättningarna för att köparen skall kunna göra gällande dessa påföljder är de följande:

Avhjälpande (34-35 §§).

Omleverans (34 och 36 §§).

Prisavdrag (37-38 §§).

Hävning (37 och 39 §§).

Skadestånd (40 §).

Innehhållande av betalningen (42 §).

Dessutom hänvisar den förevarande paragrafen till 31-33 §§ som anger allmänna förutsättningar i form av undersökningsplikt  efter avlämnandet (31 och 33 §§) och reklamation (32-33 §§).

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.