21 § Tidpunkten

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om fel föreligger

21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf behandlas den för bedömningen av om varan är behäftad med fel avgörande tidpunkten samt säljarens ansvar för fel som han vållat genom avtalsbrott efter avtalsslutet.

Frågan om en vara är felaktig skall, enligt paragrafens första stycke, bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Tidpunkten för riskens övergång regleras i 13-16 §§. Säljaren svarar för fel som har funnits vid tiden för riskens övergång även om felet visar sig först senare.

Försämras varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan enligt andra stycket första meningen anses felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Så kan bli fallet om säljaren enligt avtalet eller på grund av handelsbruk eller annan sedvänja har skyldigheter i tiden efter riskens övergång, till exempel om han åtagit sig att efter varans överlämnande installera eller montera den hos köparen.

När lagen här stadgar om säljarens felansvar på grund av dennes vållande av felet genom avtalsbrott efter avlämnandet introduceras därmed en ny felansvarsgrund.

Varan skall enligt andra stycket andra meningen anses felaktig om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen.

I de fall som avses i bestämmelsen kan det vara fråga om antingen en funktionsgaranti, som innebär att säljaren åtar sig ett ansvar för varans funktionsduglighet under garantitiden, eller en egenskapsgaranti, genom vilken säljaren garanterar att en egenskap består under en viss tid.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.