19 § Befintligt skick

Särskilda regler om fel i varor som sålts i ”befintligt skick” etc

19 § Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld ”i befintligt skick”. Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf ges speciella regler för den situationen att varan har sålts med en allmän friskrivning av typen ”befintligt skick”. Av tredje stycket framgår att när en begagnad vara har sålts på auktion, den anses såld ”i befintligt skick”.

Ett förbehåll om ”befintligt skick” innebär i princip att köparen accepterar varan sådan som den är och alltså med eventuella dolda fel. Den närmare innebörden av en sådan allmän friskrivning är ofta oklar.

Att varan sålts i ”befintligt skick” innebär naturligtvis inte att säljaren är helt fri från felansvar. Däremot är ansvaret snävare än normalt. I förevarande paragraf definieras ramarna för detta snävare felansvar. Den övergripande principen kan sägas vara att säljaren svarar för sina egna uppgifter, för fel som han känt till men förtigit och för mera allvarliga fel.

I första stycket punkt 1 stadgas att varan skall anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Utformningen av rekvisitet ”inverkat på köpet” är som tidigare påpekats antagligen ett misstag. Det avgörande är inte om uppgiften fått köparen att ändra inställning, utan att hans okunnighet om felet inverkat på köpet.

Enligt punkt 2 är varan att betrakta som felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Den aktuella bestämmelsen, som reglerar säljarens felansvar på grund av ond tro om felet, är mycket restriktiv. Felets betydelse i kombination med säljarens onda tro leder sannolikt till att avtalet i aktuella fall ändå är ogiltigt enligt 33 § avtalslagen. Dessutom erfordras att köparen hade fog för att bli upplyst om omständigheten i fråga.

Punkt 3 stadgar att varan är felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Av tredje stycket framgår att vid auktionsförsäljning av en begagnad vara, som då anses såld i ”befintligt skick”, skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: