18 § Uppgifter

Uppgifter om varans egenskaper eller användning som lämnats av säljaren eller annan

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf upptas bestämmelser om verkan av uppgifter om varans egenskaper eller användning som har lämnats av säljaren eller annan. Dessa bestämmelser kan uppfattas som en precisering av den allmänna principen i 17 § tredje stycket, att varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

I första stycket stadgas att fel föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Utformningen av rekvisitet att uppgiften skall kunna antas ha inverkat på köpet är antagligen ett misstag. Det avgörande för felbegreppets omfattning är inte om uppgiften faktiskt haft betydelse för köparens beslut att ingå avtalet på de villkor som skett. Uppgiften behöver alltså inte ha fått köparen att ändra uppfattning. Det räcker att den styrkt honom i en uppfattning som han redan haft.

Vad som skall ha inverkat på köpet är alltså köparens ovetskap om felet, dvs de egenskaper etc hos varan som gör att den avviker från vad han har rätt att kräva.

Av tredje stycket framgår att fel inte föreligger  om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

I andra stycket regleras sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som vid marknadsföringen av varan före köpet har lämnats av någon annan än säljaren. Så kan ha skett i tidigare säljled eller för säljarens räkning. Varan är felaktig om den avviker från dessa uppgifter.

En förutsättning är även i detta fall att uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Liksom i första stycket torde utformningen av detta rekvisit vara ett misstag. Vad som bör krävas är att köparens ovetskap om felet inverkat på köpet.

Vidare gäller att varan inte skall anses felaktig, om säljaren varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. På denna punkt överensstämmer lagens regel med principen om enuntiativa relevansgrunder som diskuterats i kommentaren till 17 §.

Av tredje stycket framgår att fel inte föreligger  om uppgifterna enligt första eller andra stycket har rättats i tid på ett tydligt sätt.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.