17 § Felansvarsgrunder

Överensstämmelse med avtalet m. m.

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

 

Kommentarer

Den aktuella paragrafen uttrycker vissa grundläggande regler när det de krav som köparen har rätt att ställa på den av säljaren levererade varan (felansvarsgrunder). Av tredje stycket framgår att varan är att betrakta som felaktig (behäftad med fel) om den inte lever upp till dessa krav.

Ytterligare felansvarsgrunder finns upptagna i 18 §, som dock begränsar sig till att behandla betydelsen av uppgifter som har lämnats i samband med att köpeavtalet ingicks.

De i förevarande 17 § upptagna bestämmelserna kan inte annat än på ett mycket allmänt plan uppfattas som uttömmande uttryck för de olika grunder på vilka en vara kan vara behäftad med fel (felansvarsgrunder).

En hävdvunnen princip är att en vara är att betrakta som felaktig om den avviker från vad säljaren har utfäst. I överensstämmelse med denna princip stadgas i paragrafens första stycke, att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning skall stämma överens med vad som följer av avtalet.

Av tredje stycket framgår att en vara är att betrakta som felaktig, om den avviker från vad som föreskrivs i första stycket.

Hänvisningen till varans mängd korresponderar med bestämmelsen i 43 § andra stycket, som anger att felreglerna i vissa fall blir tillämpliga vid brist i varan.

Det är osäkert om det finns något utrymme för att i anslutning till den aktuella paragrafen tillämpa den princip om kvalificerad individuell utfyllning som i anslutning till uttrycket ”följer av avtalet” utvecklades i kommentaren till lagens 3 §.

I paragrafens andra stycke  har upptagits fyra utfyllande regler om vad varan när annat inte följer av avtalet skall leva upp till. Av tredje stycket framgår att en vara är att betrakta som felaktig, om den avviker från vad som föreskrivs i andra stycket.

I punkt 1 stadgas att varan skall vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Denna punkt anknyter till en gammal princip inom köprätten, enligt vilken särskild vikt vid bedömningen av om en vara är behäftad med fel skall läggas vid varans användbarhet för sitt ändamål.

Denna princip ligger också bakom en annan princip, som inte har kommit till explicit uttryck i köplagen, nämligen att varan skall motsvara vad som är normal standard för varor av motsvarande slag. Normal standard handlar dock inte bara om användbarhet, utan även om andra egenskaper hos varan.

punkt 2 stadgas att varan skall vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.

Denna regel kan uppfattas som uttryck för en övergripande princip om betydelsen av så kallade enuntiativa relevansgrunder som felansvarsgrunder. En enuntiativ relevansgrund är en omständighet som ger köparen fog för att lita på att varan har en viss egenskap, därför att han har anledning att tro att säljaren vet hur det förhåller sig och att denne skulle säga ifrån om inte allt vore som det verkar vara.

punkt 3 uppställs en speciell regel om att varan skall ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell. Ett sådant prov eller en sådan modell kan ofta fylla samma funktion som en sådan av säljaren lämnad uppgift som regleras i 18 §.

punkt 4 finns ytterligare en speciell regel, som stadgas att varan skall vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

I tredje stycket upptas en övergripande huvudregel för felbedömningen, vilken har stor räckvidd inte minst därigenom att den kan sägas samma fatta många andra mer preciserade felansvarsgrunder. Här stadgas att om varan  i något annat avseende (än de som avses i paragrafens första och andra stycken) avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.