29 § Köparens reklamation

Meddelande om hävning och skadestånd (reklamation)

29 § Har varan avlämnats för sent, får köparen inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han häver eller vill kräva skadestånd. Om köparen häver köpet, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

Kommentarer

Någon plikt att lämna reklamation föreligger inte normalt för en köpare som vill göra gällande påföljder vid säljarens dröjsmål. Så länge dröjsmålet varar kan köparen i princip avvakta med att framställa sina anspråk (åtminstone så länge han inte väntar oskäligt länge eller kommer att bryta mot någon annan regel). Annorlunda blir det emellertid om varan faktiskt avlämnas, fastän för sent.

I förevarande paragraf stadgas om reklamationsplikt för köparen i detta fall. För att bibehålla sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd när varan har avlämnats för sent, måste köparen inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet meddela säljaren att han häver eller vill kräva skadestånd (reklamation). Om köparen väljer att häva köpet och underrättar säljaren om detta, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.