28 § Meddelande om hinder

Säljarens plikt att lämna köparen

meddelande om hinder för fullgörelsen

28 § Hindras säljaren att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna köparen meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse. Om köparen inte får ett sådant meddelande inom skälig tid efter det att säljaren har fått eller borde ha fått kännedom om hindret, har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

Kommentarer

I förevarande paragraf stadgas en plikt för säljaren att meddela köparen ifall han hindras från att fullgöra köpet i rätt tid. Underrättelsen skall innehålla meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse, dvs det skall framgå om, när, hur och i vad mån fullgörelse kommer att kunna ske enligt avtalet eller eventuellt efter viss försening.

Säljarens plikt att underrätta köparen om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse inträder när säljaren har fått eller borde ha fått kännedom om hindret. Om köparen inte får ett sådant meddelande inom skälig tid därefter, har köparen rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.