27 § Skadestånd

Köparens rätt till skadestånd vid säljarens dröjsmål

27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida.

 

Kommentarer

Förevarande paragraf reglerar köparens rätt till skadestånd i form av ersättning för den skada han lidit till följd av säljarens dröjsmål. Paragrafen har en kanske onödigt komplicerad uppbyggnad med huvudregler och undantagsregler i flera nivåer.

första stycket anges den huvudregel som bildar utgångspunkt för regleringen, även om den i praktiken inte torde tillämpas lika ofta som undantagsregeln, vilken finns i tredje stycket. Här stadgas i den första delen av den mening som utgör första stycket, att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål. Detta ger dock, som vi strax skall se, inte någon helt rättvisande bild av rättsläget.

I den senare delen av första stycket har intagits en befrielsegrund. Här stadgas att köparen inte har rätt till ersättning, om säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Här kan särskilt uppmärksammas att följande rekvisit behöver vara uppfyllda för att säljaren skall undgå sitt skadeståndsansvar:

(1) dröjsmålet beror på ett hinder som alltså hindrar varans avlämnande i tid på plats och i övrigt i enlighet med avtalet,

(2) hindret ligger utanför säljarens kontroll (man brukar tala om kontrollansvar);

(3) säljaren kunde inte skäligen förväntas ha räknat med hindret vid köpet;

(4) säljaren kunde inte skäligen ha undvikit hindret och

(5) säljaren kunde inte skäligen ha övervunnit hindret.

Genom att befrielsegrunden tas in i lagens bestämmelser om rätt till skadestånd åstadkoms den effekten att den normalt blir generellt tillämplig när köparen kräver skadestånd grundat på lagen.

I andra stycket behandlas den situationen att säljaren har anlitat någon för att helt eller delvis fullgöra hans skyldigheter enligt köpeavtalet och dröjsmålet beror på denne. Här regleras också den situationen att dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. I dessa fall är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat etc skulle vara fri enligt första stycket.

I tredje stycket finns en regel som begränsar omfattningen av köparens skadestånd.

Rätten till skadestånd på grund av kontraktsbrott omfattar typiskt sett, och traditionellt även vid köp, det så kallade positiva kontraktsintresset. Det innebär att borgenären har rätt att bli försatt i samma situation, ekonomiskt sett, som om gäldenären korrekt hade fullgjort sina prestationer i enlighet med avtalet.

I 1990 års köplag har emellertid införts en något svårtolkad distinktion  mellan direkta och indirekta förluster. Om denna finns regler i lagens 67 §. Principen i lagen är att ett kontraktsbrott i sig endast ger rätt till ersättning för direkt förlust. För att ersättning skall utgå för indirekt förlust erfordras ett tillkommande rättsfaktum, såsom vårdslöshet på gäldenärens sida.

I tredje stycket av förevarande paragraf stadgas i enlighet med denna princip, att enligt första och andra styckena inte utgår ersättning för sådan indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket.

Fjärde stycket anger förutsättningen för att ersättning skall utgå för hela det positiva kontraktsintresset. Här stadgas nämligen att köparen alltid har rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.