26 § Skärpt krav på väsentlighet

26 § Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet.

Kommentarer

Inom förutsättningsläran har traditionellt antagits att ett förhöjt väsentlighetskrav gäller för vissa situationer, såsom när en hävning skulle förorsaka gäldenären en betydande förlust. I dessa fall får hävning ske endast om syftet med avtalet väsentligen förfelats genom kontraktsbrottet.

Denna princip har bekräftats i förevarande paragraf, där ett förhöjt väsentlighetskrav av innebörd att köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om hans syfte med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet uppställs.

Denna undantagsregel är tillämplig när köpet avser en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och säljaren inte utan väsentlig förlust kan tillgodogöra sig varan på annat sätt. Dessa situationer är de mest typiska fallen där köparens hävning skulle förorsaka säljaren en betydande förlust.

Det ligger i farans riktning att ett synbarhetskrav av liknande slag som det som gäller enligt huvudregeln om hävning i 25 § första stycket gäller även i relation till kravet på väsentligen förfelat avtalssyfte i den förevarande paragrafen. Det torde med andra ord krävas att säljaren insett eller bort inse köparens ifrågavarande syfte med köpet.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.