25 § Hävning

Köparens rätt till hävning vid säljarens dröjsmål med varans avlämnande

25 § Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Har köparen förelagt säljaren en bestämd tilläggstid för varans avlämnande och är den inte oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

Kommentarer

Förevarande paragraf reglerar förutsättningarna för köparens rätt till hävning av köpet på grund av säljarens dröjsmål med varans avlämnande. I första stycket har intagits den traditionella svenska regeln om hävningsrätt vid väsentligt kontraktsbrott. I andra-tredje styckena har denna kompletteras med ett förfarande med tilläggsfrist.

Rättsverkan av köparens hävning är att avtalet blir overksamt. De närmare rättsverkningarna av hävning regleras i 64-66 §§.

Enligt första stycket får köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Väsentlighetsrekvisitets traditionella innebörd är att köparen får häva köpet om dröjsmålet är av sådan betydelse för honom att han inte skulle ha ingått köpeavtalet på samma villkor om han känt till att dröjsmålet skulle inträffa och vilka konsekvenser det skulle få. Detta förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit har under ett drygt halvsekel ifrågasatts, dock utan att något trovärdigt alternativ kommit fram i debatten.

Enligt lagtexten skall säljaren ha insett eller bort inse ”detta”, dvs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen. Enligt den traditionella tolkningen är det köparens preferenser, dvs hans ”känslighet” för ett sådant kontraktsbrott som det inträffade som säljaren skall ha insett eller bort inse.

Med en annan tolkning av väsentlighetskravet hamnar man i stället i ett krav på att säljaren skall ha förutsett att kontraktsbrottet skulle inträffa och att det skulle vara väsentligt. På detta sätt kan dock inte lagen tolkas.

I det andra stycket infördes en rätt för köparen att vid dröjsmål förelägga säljaren en bestämd tilläggstid inom vilken varan måste avlämnas. När denna frist löpt ut  blir köparen berättigad till hävning av köpet oavsett kontraktsbrottets väsentlighet, under förutsättning att varan inte avlämnats inom tilläggstiden och att denna inte är oskäligt kort.

För att systemet med tilläggsfrist skall fungera tillfredsställande måste säljaren ha en möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra avtalet under fristen, utan att behöva riskera att de blir bortkastade genom att köparen ändå häver. Därför stadgas i tredje stycket att köparen inte får häva köpet medan tilläggstiden löper, såvida inte säljaren meddelar att han inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.