24 § Interpellation

Säljarens rätt att kräva besked om köparen accepterar försenat avlämnande (interpellation)

24 § Frågar säljaren om köparen trots dröjsmålet godtar avlämnande inom en viss tid eller meddelar säljaren att han kommer att fullgöra köpet inom en viss tid och svarar köparen inte inom skälig tid efter det att han har fått frågan eller meddelandet, får köparen inte häva köpet om säljaren fullgör det inom den tid som han har angett.

Kommentarer

Den förevarande paragrafen stadgar om en interpellations- eller frågerätt för säljaren när denne befinner sig i dröjsmål. Säljaren har då ett intresse av att i förväg veta om köparen accepterar att avtalet fullgörs vid en senare tidpunkt, eftersom säljarens kostnader och ansträngningar för att fullgöra köpet annars skulle vara bortkastade.

Säljaren kan utöva sin interpellationsrätt på två olika sätt. Antingen frågar han köparen om denne trots dröjsmålet godtar avlämnande inom en viss tid. Eller också meddelar säljaren köparen att han kommer att fullgöra köpet inom en viss tid. Om köparen sedan inte svarar inom skälig tid efter det att han har fått frågan eller meddelandet, går han miste om rätten häva köpet, förutsatt att säljaren fullgör det inom den tid som han har angett.

Bestämmelsen ger säljaren en möjlighet att förvissa sig om att köparen kommer att fullfölja köpet, så att säljaren i sin tur vågar göra de ytterligare investeringar som fullgörelsen förutsätter. Samtidigt begränsas köparens möjligheter att, genom att kräva fullgörelse, på säljarens bekostnad spekulera i ett prisfall.

Vad som är en skälig tid beror på omständigheterna i det enskilda fallet samt på den tid som säljaren har angivit. I regel kan man kräva en relativt snabb reaktion av köparen.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.