22 § Dröjsmålsbegreppet

Begreppet säljarens dröjsmål med varans avlämnande

22 § Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23-29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Kommentarer

Förevarande paragraf innehåller i koncentrerad form en definition av dröjsmålsbegreppet och en uppräkning av de påföljder som köparen kan göra gällande vid säljarens dröjsmål.

För att ett dröjsmål skall föreligga erfordras enligt paragrafen att varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och att detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida.

Det första grundläggande rekvisitet för att ett dröjsmål skall föreligga är således i princip att varan inte avlämnas eller avlämnas för sent. Reglerna om avlämnandet finns i 6-11 §§.

Köplagen skiljer tydligen mellan sådana fall där varan har levererats, fastän det har skett för sent, och sådana fall där varan inte levereras alls. Om varan alls kommer att levereras vet dock antagligen inte köparen så ofta när han gör gällande påföljder på grund av dröjsmål.

Mer realistiskt vore kanske därför att skilja mellan fall där varan redan har levererats, fastän för sent, och sådana där varan ännu inte har levererats. I vart fall bör man kunna tala om dröjsmål så snart avlämnandet är försenat.

Det andra grundläggande rekvisitet för att ett dröjsmål som kan föranleda påföljder enligt lagen skall föreligga är att varans försenade eller uteblivna avlämnande inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Detta överensstämmer med en allmän princip inom förutsättningsläran, att den som åberopar en omständighet inte själv får ha vållat omständigheten eller bära ansvaret för den.

De påföljder som köparen kan göra gällande vid ett rättsligt relevant dröjsmål är krav på fullgörelse enligt 23-24 §§, hävning av köpet enligt 25-26 och 29 §§, skadestånd enligt 27-29 §§ och innehållande av betalningen enligt 42 §.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.