Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser till köplagen och ändringar däri

Köplag 1990:931

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom lagen upphävs lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom med den begränsningen att de hänvisningar till den lagen som finns i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande skall fortsätta att gälla.

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:77, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299

Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

Förarbeten: Prop. 1995/96:5bet. 1995/96:LU11rskr. 1995/96:279

 

Kommentarer

Det är att märka att den äldre köplagen fortfarande är tillämplig på äldre köpeavtal som ingicks före ikraftträdandet av köplagen den 1 januari 1991.

Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:93) avsåg ändringar i 63 §.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.