77 § Alternativa förfoganden

Alternativa förfoganden över varan

77 § Har en part rätt att sälja varan enligt 76 § men kan den inte säljas eller är det uppenbart att priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning, får parten förfoga över varan på annat sätt som är försvarligt. Innan det sker, skall motparten om möjligt underrättas.

 

Kommentar

Har en part rätt att sälja varan enligt 76 §, men kan den inte säljas eller är det uppenbart att priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning, får parten enligt förevarande paragraf förfoga över varan på annat sätt som är försvarligt. Innan så sker, skall motparten om möjligt underrättas.

Rätt att sälja varan föreligger alltid när det finns en plikt att göra det (se 76 § andra stycket). Det måste vara uppenbart att försäljningskostnaderna inte kommer att täckas av försäljningspriset, vilket är ett mycket högt ställt beviskrav.

Alternativa förfoganden kan vara att varan används i den egna verksamheten eller att den hyrs ut, lånas ut eller – som en sista utväg – kasseras.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.