76 § Försäljning av varan

Den vårdpliktiges försäljning av varan

76 § Den part som skall ta vård om varan får sälja den, om han inte utan väsentlig kostnad eller olägenhet kan fortsätta med vården eller om motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att betala varan eller ersätta kostnader för vården.

Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske.

Varan skall säljas med omsorg. Motparten skall om möjligt underrättas före försäljningen.

 

Kommentar

Den förevarande paragrafen behandlar den vårdpliktige partens rätt att sälja varan om det skulle behövas.

Den vårdpliktige parten får enligt första stycket sälja varan, om han inte utan väsentlig kostnad eller olägenhet kan fortsätta med vården. Detsamma gäller om motparten dröjer oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att betala varan eller ersätta kostnader för vården.

Regeln avser fall då en part enligt 72 eller 73 § är skyldig att ta vård om varan. Att sälja varan kan för säljaren vara ett alternativ till hävning. Försvarliga utgifter och kostnader på grund av vården skall i och för sig ersättas enligt 75 §, men den vårdpliktiges utlägg kan ändå bli betungande.

Om motparten väntat oskäligt länge med att ta hand om varan får bedömas med hänsyn till varuslaget, vem den vårdpliktige parten är och hans förutsättningar att ta vård om varan.

Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller fordrar alltför kostsam vård, skall den vårdpliktige enligt andra stycket sälja den, om det kan ske.

Eftersom motparten enligt 75 § är ersättningsskyldig för försvarliga kostnader för vården ligger det också i hans intresse att varan säljs innan kostnaderna konsumerat en alltför stor andel av varans värde.

När varan säljs skall det enligt tredje stycket ske med omsorg. Motparten skall om möjligt underrättas före försäljningen.

 

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.