72 § Säljarens vårdplikt

Säljarens vårdplikt

72 § Om varan inte hämtas eller tas emot i rätt tid eller om den inte överlämnas till köparen till följd av något annat förhållande på hans sida, skall säljaren för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan, om han har den i sin besittning eller annars kan ta hand om den.

 

Kommentarer

Om varan inte hämtas eller tas emot i rätt tid eller om den inte överlämnas till köparen till följd av något annat förhållande på hans sida, skall säljaren, enligt förevarande paragraf, för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan, om han har den i sin besittning eller annars kan ta hand om den.

Ett försenat överlämnande av varan beror på köparen till exempel om varan enligt 10 § hålls inne för att betalningen inte sker i rätt tid eller om överlämnandet blivit försenat på grund av att köparen inte såsom förutsatts har medverkat vid varans tillverkning eller transport. Har säljaren varan i sin besittning blir han alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att vårda den. I andra fall beror vårdplikten av om han har möjlighet att ta hand om varan.

Uppfyller säljaren inte sin vårdplikt och försämras varan till följd av hans försummelse kan köparen i samband med säljarens krav på betalning av priset göra gällande att varan är behäftad med fel. Enligt 21 § andra stycket utgör nämligen en försämring av varan efter riskens övergång ett fel om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. 

Säljarens åtgärder för vården av varan sker helt och hållet för köparens räkning och säljaren har enligt 75 § rätt till ersättning för försvarliga kostnader på grund av vården och rätt att hålla inne varan till säkerhet för betalningen av dessa kostnader. Säljarens vårdplikt är inte tidsbegränsad, men han kan välja att häva köpet enligt 55 § eller sälja varan eller på annat sätt förfoga över den enligt 76 eller 77 §.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.