71 § Ränta

Ränta

71 § I fråga om ränta på priset och andra fordringar som inte betalas i tid gäller räntelagen (1975:635).

I fall då säljaren får kräva betalning mot tillhandahållande av varan utgår dock ränta enligt 6 § räntelagen redan från den dag säljaren framställer ett sådant krav även om förfallodagen ej är bestämd i förväg. Detsamma gäller i fall då säljaren får kräva betalning mot sådant dokument eller bevis som innebär att säljaren inte får förfoga över varan när det har lämnats ut till köparen.

Andra stycket gäller dock inte om säljaren ger ut varan, dokumentet eller beviset trots att betalning inte sker.

 

Kommentarer

 

Ränta

I förevarande paragraf anges enligt vilka regler ränta skall beräknas för olika fordringar enligt köplagen.

I fråga om ränta på priset och andra fordringar som inte betalas i tid gäller, enligt hänvisning i  första stycket, räntelagen (1975:635).

I fall då säljaren får kräva betalning mot tillhandahållande av varan utgår, enligt andra stycket, ränta enligt 6 § räntelagen redan från den dag då säljaren framställer ett sådant krav, även om förfallodagen inte är bestämd i förväg. Detsamma gäller i de fall då säljaren får kräva betalning mot sådant dokument eller bevis, som innebär att säljaren inte får förfoga över varan när det har lämnats ut till köparen (se 49 § tredje stycket).

Dessa bestämmelser gäller dock, enligt tredje stycket, inte om säljaren ger ut varan, dokumentet eller beviset trots att betalning inte sker.

Eftersom räntelagen, liksom köplagen, är dispositiv är det möjligt för parterna att träffa avtal om att en annan räntesats skall gälla i olika fall. En oskäligt hög räntenivå kan dock komma att jämkas enligt 36 § avtalslagen. Dessutom innehåller räntelagen i 8 § en särskild, till gäldenärens förmån tvingande, regel som möjliggör jämkning av ränta.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!
Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.