70 § Begränsning av skadan

Begränsning av skadan och nedsättning av skadeståndet

70 § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

Om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt, kan skadeståndet jämkas.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen reglerar borgenärens skyldighet att vidta åtgärder för att begränsa sin skada vid gäldenärens kontraktsbrott samt jämkning av oskäligt högt skadestånd.

Den skadelidande parten har enligt första stycket att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

En åtgärd kan i många fall vara att häva köpet och företa en täckningstransaktion enligt 68 §, särskilt när parterna är näringsidkare och i synnerhet om varan har en fungerande marknad.

Om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständigheterna i övrigt, kan det, enligt andra stycket, jämkas.

Möjligheterna till jämkning kan variera bland annat beroende på typen av avtalsbrott. Höga oförutsebara adekvata förluster är vanligare vid säljarens avtalsbrott än vid köparens.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.