67 § Direkt förlust och indirekt förlust

Skadeståndets omfattning – direkt förlust och indirekt förlust

67 § Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.

Som indirekt förlust anses

1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,

2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,

3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och

4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som anges i andra stycket.

 

Kommentarer

När det gäller skadeståndets beräkning vid kontraktsbrott avviker köplagen från den svenska traditionen och den alltjämt gällande huvudregeln, som är att ersättning utgår för det positiva kontraktsintresset, dvs hela den den förlust som bogenären lidit till följd av gäldenärens bristande fullgörelse.

I stället gör lagen en något svårtolkad distinktion mellan ”direkt förlust” och ”indirekt förlust”. Huvudprincipen i lagen är att ett kontraktsbrott endast ger rätt till ersättning för ”direkt förlust”, medan något ytterligare rättsfaktum, såsom vårdslöhet eller ”särskild utfästelse”, måste till för att ersättning skall utgå för ”indirekt förlust”.

Den förevarande paragrafen är därför central i köplagen, eftersom den anger vilka skadeståndsposter som ersätts som ”direkt förlust” respektive ”indirekt förlust”.

I första stycket första meningen finns en övergripande regel om vad som kan omfattas av skadestånd på grund av kontraktsbrott. Här uppräknas följande tre skadeposter: ersättning för utgifter, prisskillnad och utebliven vinst. Dessutom anges att ersättning kan utgå för annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet.

första stycket andra meningen tydliggörs att skadestånd enligt köplagen inte omfattar ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan. Vid produktskada, dvs en skada som en produkt orsakat på grund av säkerhetsbrist, kan ersättning i vissa fall utgå enligt produktansvarslagen (1992:18).

Distinktionen mellan direkt förlust och indirekt förlust görs genom en uppräkning i andra stycket, vilken avslutas med en öppen formulering som medger att även andra förluster än de uppräknade kvalificeras som indirekta förluster. De uppräknade exemplen är de följande:

1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,

2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,

3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och

4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Vad som anses med ”liknande förlust” och förlust som ”varit svår att förutse” är ofta en svårbedömd fråga.

Det är uppenbar att parterna har vissa möjligheter att genom sitt agerande innan skadan blir definitiv påverka skadeutfallets karaktär och därmed säkert ibland också skadans kvalificering som direkt förlust eller indirekt förlust.

Den skadelidandes möjligheter att påverka skadans kvalificering utökas i någon mån genom regeln i tredje stycket, enligt vilken en förlust som den skadelidande har haft för att begränsa en direkt förlust inte anses som en indirekt förlust.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: