Meddelanden

Vissa meddelanden som går på mottagarens risk

82 § Har ett meddelande som köparen skall lämna säljaren enligt 23, 24, 29, 32, 35, 39, 47 eller 61 § avsänts på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Detsamma gäller beträffande ett meddelande som säljaren skall lämna köparen enligt 52, 53, 59 eller 61 §.

 

Kommentarer

Den allmänna utgångspunkten inom avtalsrätten (se 40 § avtalslagen) är att avsändaren står risken för att hans meddelande inte kommer fram i tid eller på rätt sätt. Förevarande paragraf innehåller emellertid vissa undantag från denna princip.

Här stadgar att om ett meddelande som köparen skall lämna säljaren enligt 23, 24, 29, 32, 35, 39, 47 eller 61 § har avsänts på ett ändamålsenligt sätt, så får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommit fram. Detsamma gäller beträffande ett meddelande som säljaren skall lämna köparen enligt 52, 53, 59 eller 61 §.

Bestämmelserna avser meddelanden som lämnas i sådana fall där lagen ålägger en part att reklamera eller på annat sätt ge till känna när han anser att motparten har brustit i sina åtaganden eller skyldigheter på grund av köpeavtalet. I sådana fall får avsändaren åberopa meddelandet även om det på grund av ett missöde vid befordran har försenats, förvanskats till sitt innehåll eller inte alls kommit fram.

De meddelanden från köparen till säljaren som går på säljarens risk är de följande:

– köparens krav på fullgörelse (23 §),

– köparens svar på säljarens förfrågan om en för sen leverans godtas (24 §),

– köparens reklamation vid fel i varan (32 §),

– köparens krav på rättelse (35 §),

– köparens hävningsförklaring vid fel i varan (39 §),

– köparens meddelande om att han inte godkänner säljarens räkning (47 §) samt

– köparens meddelande om att han vill åberopa rätten att hålla inne sin prestation på grund av säljarens befarade avtalsbrott (61 §).

De meddelanden från säljaren till köparen som går på köparens risk är följande:

– säljarens krav på fullgörelse, dvs i regel betalning (52 §),

– säljarens krav på köparens medverkan enligt 50 § första stycket (53 §),

– säljarens hävningsförklaring (59 §) och

– säljarens meddelande om att han avser att hålla inne sin prestation på grund av köparens befarade avtalsbrott (61 §).

Uppräkningen är uttömmande. Övriga meddelanden enligt köp­la­gen befordras således på avsändarens risk. Bland sådana märks säljarens förfrågan till köparen i samband med säljarens dröjs­mål (24 §), säljarens begäran om specifikation och hans med­delande om specifikation (60 §) samt parternas meddelanden om prestationshinder (jfr 25 § tredje stycket, 28 §, 40 § första stycket, 54 § tredje stycket, 55 § tredje stycket och 58 §).

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.