66 § Bortfall hävning & omleverans

Bortfall av köparens rätt till hävning och omleverans

66 § Köparen får häva köpet eller kräva omleverans endast om han kan lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går dock inte förlorad, om

1. varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen,

2. varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd som har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri, eller

3. varan helt eller delvis har sålts vidare i vanlig ordning eller använts av köparen för förutsatt bruk innan han märkte eller borde ha märkt det fel på grund av vilket han vill häva köpet eller kräva omleverans.

Rätten att häva köpet eller kräva omleverans går inte heller förlorad, om köparen ersätter säljaren den minskning i varans värde som är en följd av att varan har försämrats eller minskat.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen behandlar en tillkommande förutsättning för att köparens rätt till hävning eller omleverans skall kunna göras gällande. Denna förutsättning anges i första stycket och går ut på att köparen måste kunna lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad och oförminskad.

I andra stycket upptas tre undantagssituationen, där köparen är bibehållen rätten att kräva hävning eller omleverans trots att varan inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad.

Det första undantaget avser fall där varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen. Här handlar det alltså om olyckshändelser och liknande förhållanden som inte beror på köparen.

Det andra undantaget avser fall där varan har förstörts, försämrats eller minskat till följd av en åtgärd som har varit behövlig för att undersöka om varan är felfri. Köparen har alltså en viss rätt att förstöra eller skada varan för att kunna undersöka den.

Det tredje undantaget avser fall där varan helt eller delvis har sålts vidare i vanlig ordning eller använts av köparen för förutsatt bruk innan han märkte eller borde ha märkt det fel på grund av vilket han vill häva köpet eller kräva omleverans.

I tredje stycket upptas en fjärde undantagssituation, som erbjuder köparen en möjlighet att kräva hävning eller omleverans om han ersätter säljaren den minskning i varans värde som är en följd av att varan har försämrats eller minskat.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.