64 § Hävning och omleverans

Verkningar av hävning och omleverans

64 § Hävs köpet, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet.

I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot. Var och en får därvid hålla inne vad han har tagit emot till dess att den andre ger ut vad han skall lämna tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som han kan vara skyldig att erlägga.

Om säljaren skall företa omleverans, får köparen hålla inne vad han har tagit emot till dess att omleverans sker.

 

Kommentarer

I förevarande paragraf stadgas om rättsverkningarnan av hävning och omleverans. Reglerna om rättsverkan av hävning har traditionellt ett vidsträckt analogiskt tillämpningsområde. De principer som här kommer till uttryck tillämpas inte bara vid återgång av avtal på grund av overksamhet i andra fall, utan även vid återgång av avtal på grund av ogiltighet.

I paragrafens första stycke fastslås den grundläggande regeln att parternas skyldigheter att prestera till uppfyllelse av avtalet upphör om köpet hävs. Således bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet.

I andra stycket bekräftas tillämpningen av principen om samtidigt utväxlande av prestationerna (Zug-um-Zug) med detentionsrätt för båda parterna i samband med avtalets återgång. Denna blir tillämplig i den mån köpet har fullgjorts på endera eller båda sidor. I så fall äger vardera parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot. Var och en av parterna får också hålla inne vad han har tagit emot till dess att den andre ger ut vad han skall lämna tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som han kan vara skyldig att erlägga.

Principen om samtidigt utväxlande av prestationerna gäller enligt tredje stycket även för det fallet att säljaren skall företa omleverans. Då får köparen hålla inne vad han har tagit emot till dess att omleverans sker.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.