63 § Konkurs m.m.

Konkursboets rätt till inträde i gäldenärens köpeavtal

63 § Har en part försatts i konkurs, får konkursboet inträda i avtalet. Motparten får kräva att boet inom skälig tid ger besked om det vill inträda.

Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens fullgörelse inne, får denne kräva att boet fullgör sin prestation eller, om anstånd har medgetts, utan oskäligt uppehåll ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får denne kräva säkerhet om det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt andra stycket, får motparten häva köpet.

Överlämnas varan till köparen eller hans konkursbo efter det att ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har gjorts beträffande köparen eller denne försatts i konkurs och har betalning inte skett, får säljaren kräva att varan lämnas tillbaka. Varan behöver dock inte lämnas tillbaka, om betalning sker genast eller, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

Om konkursboet har sålt varan eller på annat sätt har förfogat över den så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad, skall konkursboet anses ha inträtt i avtalet.

 

Kommentar

Den förevarande paragrafen stadgar om verkan av parts konkurs med avseende på konkursboets möjligheter att inträda i partens köpeavtal och fullgöra avtalet i partens ställe.

första stycket första meningen stadgas att om en part har försatts i konkurs, får konkursboet inträda i köpeavtalet. När konkursboet utnyttjar sin inträdesrätt inträder det i gäldenärens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med massaansvar. Även anspråk på grund av kontraktsbrott utgör då massafordringar.

Motparten behöver emellertid inte vid alla typer av köp finna sig i att konkursboet fullgör gäldenärens prestation. Är till exempel säljarens kunskaper och yrkesskicklighet av betydelse för fullgörelsen av köpeavtalet, har köparen möjlighet att enligt reglerna i 62 § om anteciperat avtalsbrott häva köpet om konkursboet saknar förutsättningar att leverera en avtalsenlig vara.

Motparten får, enligt första stycket andra meningen, kräva att boet inom skälig tid lämnar besked om det vill inträda. Detta är i allmänhet angeläget för en säljare, som kanske måste söka en alternativ avsättning för sin vara, och för en köpare, som kanske måste söka en annan leverantör.

Konkursboets besked behöver inte lämnas uttryckligen, utan kan även ske konkludent genom en åtgärd som ger klart uttryck för boets avsikt, till exempel om boet sänder full betalning för en vara som har mottagits efter konkursutbrottet.  Se också nedan angående paragrafens femte stycke.

Inträder konkursboet i avtalet och är tiden för motpartens fullgörelse inne, får denne, enligt andra stycket första meningen, kräva att boet fullgör sin prestation eller, om anstånd har medgivits, utan oskäligt uppehåll ställa godtagbar säkerhet för sin fullgörelse. Med anstånd avses inte bara anstånd som lämnats boet, utan även till exempel kredit som lämnats gäldenären enligt det avtal boet trätt in i (jfr 10 och 49 §§ om samtidigt utväxlande av prestationerna).

Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, får denne, enligt andra stycket andra meningen, kräva säkerhet om det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust. Sådan särskild anledning kan föreligga när avtalet avser en vara som skall tillverkas speciellt för köparen och en lång leveranstid är avtalad.

Om boet inte inom skälig tid efter motpartens krav enligt första stycket inträder i avtalet eller inte efterkommer motpartens krav enligt andra stycket, får motparten enligt tredje stycket häva köpet.

Hävningen får till följd att den hävande parten – liksom även konkursboet – befrias från skyldigheten att fullgöra köpet. För en part som före konkursutbrottet helt eller delvis fullgjort sin del av köpeavtalet, är emellertid möjligheterna att återfå prestationen starkt begränsade.

Det kan inträffa att varan överlämnas till köparen eller hans konkursbo efter det att ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har gjorts beträffande köparen eller efter att denne försatts i konkurs. Har betalning då inte skett, får säljaren enligt fjärde stycket första meningen kräva att varan lämnas tillbaka. Denna rätt brukar kallas aktiv stoppningsrätt. Bestämmelsen torde i första hand bli tillämplig när säljaren inte kände till rekonstruktionen eller konkursen eller saknade möjlighet att hindra att varan lämnades ut.

Enligt fjärde stycket andra meningen behöver varan dock inte lämnas tillbaka, om betalning genast sker. Detsamma gäller om, i fall då köpesumman inte ännu har förfallit till betalning, köparen eller konkursboet inom skälig tid efter uppmaning ställer godtagbar säkerhet för betalningen.

I femte stycket stadgas att konkursboet skall anses ha inträtt i avtalet, om boet sålt varan eller på annat sätt förfogat över den, så att den inte kan lämnas tillbaka väsentligen oförändrad och oförminskad.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.