61 § Stoppningsrätt

Stoppningsrätt vid anteciperat kontraktsbrott

61 § Visar det sig efter köpet att en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation.

Har säljaren redan avsänt varan och visar det sig att sådana förhållanden som avses i första stycket föreligger på köparens sida, får säljaren hindra att varan lämnas ut till köparen. Detta gäller även om köparen har tagit emot transportdokument avseende varan.

Den som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut skall genast meddela motparten detta. Om han inte gör det, har motparten rätt till ersättning för den skada som han lider genom att ett sådant meddelande inte har lämnats i tid.

Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen behandlar parts stoppningsrätt vid befarat avtalsbrott (ofta omväxlande kallat även anteciperat avtalsbrott, befarat kontraktsbrott och anteciperat kontraktsbrott).

Med stoppningsrätt avses i princip en rätt för en part att stoppa fullgörelsen av köpet och hålla inne sin prestation. Såväl köparen som säljaren kan med andra ord utnyttja stoppningsrätten vid den andres befarade avtalsbrott.

Ett befarat avtalsbrott är ett avtalsbrott som ännu inte har inträffat, men som med någon grad av sannolikhet kan förutses komma att inträffa i framtiden.

I paragrafens första stycke anges förutsättningarna för att en part skall bli berättigad att för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation vid motpartens befarade avtalsbrott. För att så skall få ske krävs att det efter köpet visar sig att motpartens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser.

I andra stycket behandlas säljarens möjligheter att utöva sin stoppningsrätt i sådana fall då han redan har avsänt varan. Han får då utöver stoppningsrätten genom att hindra att varan lämnas ut till köparen. Så får ske även om köparen har tagit emot transportdokument avseende varan.

I tredje stycket uppställs en reklamationsregel enligt vilken den part som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut genast skall meddela motparten om detta. Rättsföljden om så inte sker är dock endast att motparten får rätt till ersättning för den skada som han lider genom att ett sådant meddelande inte har lämnats i tid.

Pragrafens fjärde stycke erbjuder gäldenären en möjlighet att att genom att ställa godtagbar säkerhet för sin fullgörelse undivka ytterligare förseningar. Den som har utnyttjat sin stoppningsrätt för att ställa in fullgörelsen eller hindra att varan lämnas ut blir då förpliktad att fortsätta fullgörelsen.

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.

Incoming search terms: