81 § Ränta

Ränta på räntebärande fordringar

81 § I köp av räntebärande fordringar ingår ränta som är upplupen men ännu inte förfallen till betalning vid den tidpunkt som har avtalats för avlämnandet. Vad som svarar mot sådan ränta skall köparen betala till säljaren utöver priset, om inte fordringen har sålts som osäker.

 

Kommentar

Den förevarande paragrafen reglerar räntefördelningen mellan parterna vid köp av räntebärande fordringar.

I köpet ingår enligt bestämmelsen ränta som är upplupen men ännu inte förfallen till betalning vid den tidpunkt som har avtalats för avlämnandet. Vad som svarar mot sådan ränta skall köparen betala till säljaren utöver priset, om inte fordringen har sålts som osäker.

Bestämmelserna omfattar räntebärande fordringar oavsett om de är knutna till ett värdepapper eller inte. Ränta på räntebärande fordringar brukar förfalla i fasta terminer. Normalt är det därför inga problem att vid varje tid fastställa värdet av den upplupna räntan.

När värdet av räntan fram till den avtalade avlämnandepunkten läggs till köpesumman, kompenseras köparen för detta genom att han får rätt till räntan för hela ränteterminen när den förfaller till betalning.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.