80 § Aktieutdelning m.m.

80 § I köp av aktier ingår utdelning som inte har förfallit till betalning före köpet och sådan företrädesrätt för aktieägare att delta i emission som inte har kunnat utövas före köpet.

Kommentar avseende aktieutdelning m.m.

I förevarande paragraf stadgas om fördelningen mellan parterna av aktieutdelning och företrädesrätt för aktieägare att delta i emission.

I köp av aktier ingår aktieutdelning som inte har förfallit till betalning före köpet och sådan företrädesrätt för aktieägare att delta i emission som inte har kunnat utövas före köpet. Den avgörande tidpunkten är således en annan än enligt 79 §.

När aktieutdelning förfaller till betalning eller när rätt att utöva företrädesrätt vid nyemission inträder framgår av innehållet i bolagsordning eller av beslut av behörigt organ, i regel bolagsstämman. Rätten att delta i emission avser i första hand teckningsrätt vid ny- och fondemission. Enligt 14-15 kapitlen aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägarna i vissa fall rätt att teckna sig för förvärv av teckningsoptioner och av konvertibler. Även sådan teckningsrätt omfattas av paragrafen.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.