59 § Säljarens reklamation

Meddelande om hävning och skadestånd (reklamation)

59 § Säljaren får inte häva köpet på grund av köparens dröjsmål med att betala eller med att hämta eller ta emot varan, om han inte innan fullgörelse har skett meddelar köparen att han häver.

Om köparen har lämnat medverkan enligt 50 § 1 men detta har skett för sent, får säljaren inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om han inte inom skälig tid efter det att han fick kännedom om att medverkan har lämnats meddelar köparen att han häver eller vill kräva skadestånd. Om säljaren häver köpet, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.

 

Kommentar

Någon plikt att lämna reklamation föreligger inte normalt för en säljare som vill göra gällande påföljder vid köparens dröjsmål. Så länge dröjsmålet varar kan säljaren i princip avvakta med att framställa sina anspråk (åtminstone så länge han inte väntar orimligt länge eller kommer att bryta mot någon annan regel). Annorlunda blir det emellertid om fullgörelse faktiskt skett, fastän för sent.

I första stycket av förevarande paragraf regleras de situationerna att köparen betalat eller hämtat varan för sent. För dess fall gäller att säljaren inte får häva köpet på grund av köparens dröjsmål i något av dessa hänsenden, om han inte innan fullgörelsen har lämnat meddelande till köparen att han häver.

I andra stycket stadgas om reklamationsplikt för säljaren för det fallet att köparen har lämnat medverkan enligt 50 § punkt 1 men detta har skett för sent. För att bibehålla sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd i detta fall, måste köparen inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet lämna meddelande till säljaren att han häver eller vill kräva skadestånd (reklamation). Om köparen väljer att häva köpet och underrättar säljaren om detta, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han vill kräva skadestånd.