58 § Meddelande om hinder

Köparens plikt att meddela säljaren om hinder för fullgörelsen

58 § Hindras köparen att fullgöra köpet i rätt tid, skall han lämna säljaren meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse. Om säljaren inte får ett sådant meddelande inom skälig tid efter det att köparen har fått eller borde ha fått kännedom om hindret, har säljaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

 

Kommentar

I förevarande paragraf stadgas en plikt för köparen att meddela säljaren ifall ett hinder uppstår, som hindrar honom från att fullgöra köpet i rätt tid. Underrättelsen om hinder skall innehålla meddelande om hindret och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse, dvs det skall framgå om, när, hur och i vad mån fullgörelse kommer att kunna ske enligt avtalet eller eventuellt efter viss försening.

Köparens plikt att underrätta säljaren om ett hinder och dess inverkan på möjligheterna till fullgörelse inträder när köparen har fått eller borde ha fått kännedom om hindret. Om säljaren inte får ett sådant meddelande inom skälig tid därefter, har säljaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om han hade fått meddelandet i tid.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.