55 § Hävning vid bristande medverkan m.m.

Säljarens hävning på grund av köparens bristande medverkan eller mottagande

55 § Säljaren får häva köpet, om köparen inte medverkar till köpet enligt 50 § 1 och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren samt köparen insåg eller borde ha insett detta. Säljaren får under samma förutsättningar häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

Säljaren får vidare häva köpet, om köparen inte inom en bestämd tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte är oskäligt kort

1. medverkar till köpet enligt 50 § 1, eller

2. hämtar eller tar emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom tilläggstiden.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen reglerar säljarens hävning på grund av köparens bristande medverkan enligt 50 § punkt 1 eller bristande mottagande eller hämtning av varan.

Huvudregeln är enligt första stycket att säljaren får häva köpet på grund av köparens bristande medverkan enligt 50 § punkt 1 eller bristande mottagande eller hämtning av varan, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för säljaren samt köparen insåg eller borde ha insett detta. För det fallet att köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan tillkommer den ytterligare förutsättningen att det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

Vad gäller innebörden av begreppet “väsentligt avtalsbrott” hänvisas till kommentar till lagens 25 §.

I det andra stycket har införts en rätt för säljaren att vid bristande medverkan eller bristande mottagande eller hämtning av varan förelägga köparen en bestämd tilläggstid, inom vilken köparen skall (1) medverka till köpet enligt 50 § 1, eller (2) hämtar eller ta emot varan i fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det som han har sålt.

När denna frist löpt ut  blir säljaren berättigad till hävning av köpet oavsett kontraktsbrottets väsentlighet, under förutsättning att köparen inte fullgjort sina skyldigheter inom tilläggstiden och att denna inte är oskäligt kort.

Medan en tilläggstid löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han  inom tilläggstiden.

För att systemet med tilläggsfrist skall fungera tillfredsställande måste köparen ha en möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra avtalet under fristen, utan att behöva riskera att de blir bortkastade genom att säljaren ändå häver. Därför stadgas i tredje stycket att säljaren inte får häva köpet medan tilläggstiden löper, såvida inte köparen meddelar att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom denna tid.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.