54 § Hävning vid betalningsdröjsmål

Hävning på grund av dröjsmål med betalningen

54 § Säljaren får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden.

Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan.

 

Kommentarer

Den förevarande paragrafen reglerar säljarens hävning på grund av köparens dröjsmål med betalningen.

Huvudregeln är enligt första stycket att säljaren får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Vad gäller innebörden av begreppet ”väsentligt avtalsbrott” hänvisas till kommentar till lagens 25 §. I detta fall krävs i princip inte att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den enskilde säljaren. Prövningen skall i stället utgå från avtalsbrottet som sådant. Eftersom säljarens individuella förhållanden således inte skall beaktas behövs inte heller något synbarhetsrekvisit.

I det andra stycket har införts en rätt för säljaren att vid betalningsdröjsmål förelägga köparen en bestämd tilläggstid inom vilken betalningen skall ha erlagts. När denna frist löpt ut  blir säljaren berättigad till hävning av köpet oavsett kontraktsbrottets väsentlighet, under förutsättning att betalning inte har skett inom tilläggstiden och att denna inte är oskäligt kort.

För att systemet med tilläggsfrist skall fungera tillfredsställande måste köparen ha en möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att fullgöra avtalet under fristen, utan att behöva riskera att de blir bortkastade genom att säljaren ändå häver. Därför stadgas i tredje stycket att säljaren inte får häva köpet medan tilläggstiden löper, såvida inte köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

I fjärde stycket uppställs en praktiskt mycket betydelsefull begränsning i säljarens hävningsrätt. Har varan kommit i köparens besittning, får nämligen säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller köparen avvisar varan. På grund av denna bestämmelse är så kallade återtagandeförbehåll och ägarförbehåll mycket vanliga vid kreditköp.

 

Läs mer om köprätt i författarens bok Köprätt enligt 1990 års köplag, en gedigen handbok i köprätt om cirka 500 sidor!

Köprätt

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.